This is a working demonstration BizzView Webshop -- ordered items will not be delivered!

print
A A A
Nederlandse vlag UK flag


Algemene Voorwaarden van deze onderneming

ARTIKEL 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Koper: de wederpartij van WebAdventure.

ARTIKEL 2: Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WebAdventure en de koper waarop WebAdventure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WebAdventure, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. WebAdventure en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

ARTIKEL 3: Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
De door WebAdventure gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. WebAdventure is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
Levertijden in offertes van WebAdventure zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is WebAdventure daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WebAdventure anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht WebAdventure niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

ARTIKEL 4: Tot standkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van WebAdventures aanbod.

ARTIKEL 5: Levering
Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van WebAdventure.
Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat WebAdventure deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is WebAdventure gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
Indien de zaken worden bezorgd is WebAdventure gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
Indien WebAdventure gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan WebAdventure ter beschikking heeft gesteld.
Indien WebAdventure een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper WebAdventure schriftelijk ingebreke te stellen.
WebAdventure is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. WebAdventure is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan WebAdventure de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 6: Garantie
WebAdventure garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
De onder 1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan WebAdventure.
De onder 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal WebAdventure de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving terzake van het gebrek door koper, naar keuze van WebAdventure, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan WebAdventure te retourneren en de eigendom aan WebAdventure te verschaffen.
De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van WebAdventure, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
Indien de door WebAdventure verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

ARTIKEL 7: Monsters en modellen
Niet van toepassing

ARTIKEL 8: Eigendomsvoorbehoud
WebAdventure blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

ARTIKEL9: Onderzoek, reclames
De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan WebAdventure te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van de factuur of de bevestiging van de bestelling en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan WebAdventure met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is WebAdventure gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van WebAdventure en op de wijze zoals door WebAdventure aangegeven.

ARTIKEL 10: Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper aan te wijzen derden worden gebracht.

ARTIKEL 11: Prijsverhoging
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. WebAdventure zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal WebAdventure de koper hierover tevoren inlichten.
Indien een vast tarief is overeengekomen zal WebAdventure daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
In afwijking van het te dezen bepaalde zal WebAdventure geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 12: Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door WebAdventure aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betaling niet op.
Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van WebAdventure en de verplichtingen van de koper jegens WebAdventure onmiddellijk opeisbaar.
WebAdventure heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. WebAdventure kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. WebAdventure kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

ARTIKEL 13: Opschorting en ontbinding
WebAdventure is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
na het sluiten van de overeenkomst WebAdventure ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
Voorts is WebAdventure bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WebAdventure op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien WebAdventure de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
WebAdventure behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 14: Incassokosten
Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 50,00 euro.
Indien WebAdventure aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.
De koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

ARTIKEL 15: Vrijwaringen
De koper vrijwaart WebAdventure voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Indien de koper aan WebAdventure informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 16: Aansprakelijkheid
Indien door WebAdventure geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van WebAdventure jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van WebAdventure beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
Onverminderd het bovenstaande is WebAdventure niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WebAdventure of zijn ondergeschikten.

ARTIKEL 17: Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop WebAdventure geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WebAdventure niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van WebAdventure worden daaronder begrepen.
WebAdventure heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WebAdventure zijn verbintenis had moeten nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voorzoveel WebAdventure ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WebAdventure gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

ARTIKEL 18: Geschillen
De rechter in de vestigingsplaats van WebAdventure is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft WebAdventure het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 19: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen WebAdventure en de koper is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 20: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tots tand komen van de overeenkomst.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer xxxxxx
 
     


light mode    |    dark mode
WebAdventure is a working demonstration of IB-Vision's BizzView Webshop seamlessly integrated with King Business Software. This is not a real shop! Orders will not be fulfilled.
King Software B.V.

Eglantierbaan 95
2908 LV Capelle aan den IJssel
Nederland

T: (010) 264 63 00 (algemeen)
T: (010) 264 63 20 (verkoop)
E: info@king.eu
W: www.king.eu

King Business Software logo

 
IB-Vision B.V.

H.P. Berlageweg 4
1703 DG Heerhugowaard
Nederland

T: (072) 576 07 07
F: (072) 576 07 00
E: info@ib-vision.nl
W: www.ib-vision.nl

IB-Vision logo

 

King Business Software logo
IB-Vision logo